Skip to content

Balustrady szklane kroki realizacji - umowa

Podpisz korzystną umowę na realizacje Twojej balustrady szklanej

Masz pytania? Napisz do nas!

Umowa na wykonanie balustrady szklanej

PRZEDMIOT UMOWY

§1

Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania balustrady szklanej pod adresem:………………………………………………………………….

ZOBOWIĄZANIA STRON

§2

 1. Zamawiający zobowiązuje się do:

a) Dostarczenia Wykonawcy wszelkiej dokumentacji koniecznej do wykonania Umowy.

b) Współdziałania z Wykonawcą w celu wykonania Umowy, w szczególności w ustalonych każdorazowo przez strony terminach zatwierdzania przedstawionych elementów projektów i ustosunkowania się przedstawianych przez Wykonawcę uwag dotyczących przedmiotu Umowy.

c) Przedłożenia w formie pisemnej akceptacji lub ewentualnych uwag do projektu w terminie 3 dni, licząc od dnia ich protokolarnego przekazania.

d) Bieżącego pisemnego informowania Wykonawcę o wszelkich zmianach wynikłych w związku z wykonaniem Umowy.

e) Terminowego regulowania należności.

PRZEDMIOT UMOWY

§3

 1. Strony zgodnie postanawiają, że Umowa zostanie wykonana w przeciągu 8 tygodni od momentu wpłaty zaliczki.
 2. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikłe z przyczyn nieleżących po jego stronie, w szczególności wynikających z przedłużających się prac budowlano-remontowych.
 3. W przypadku opóźnienia w wykonaniu Umowy Wykonawca powiadomi bezzwłocznie Zamawiającego o fakcie opóźnienia oraz jego przyczynach.
 4. W przypadku opóźnienia powstałego z przyczyn opisanych w ust. 2 termin wykonania Umowy zostanie wydłużony proporcjonalnie do czasu opóźnienia.

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY

§4

 1. Strony postanawiają, iż dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego przedmiotu umowy będzie protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez Zamawiającego.
 2.  Miejscem odbioru przedmiotu Umowy jest adres podany przez Zamawiającego.
 3. Montaż przedmiotu Umowy zostanie wykonany pod adresem podanym przez Zamawiającego.

WYNAGRODZENIE

§5

 1. Za wykonanie usługi strony ustalają wynagrodzenie w wysokości …………………..zł netto (słownie:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….);
 2. Zamawiający wpłaci Wykonawcy zaliczkę w wysokości ……….. zł brutto (słownie: ………………..………………………………………………………………………..brutto) na podstawie Faktury Zaliczkowej nr ………………… Pozostałą część wynagrodzenia Zamawiający:

a) wypłaci gotówką przy odbiorze dzieła

lub

b) przekaże na rachunek Wykonawcy w dniu odebrania dzieła, bank: ING, nr konta: 27 1050 1445 1000 0090 7643 8648.

      3. Koszt corocznego przeglądu to …………………..zł netto (słownie:……………………………………………………………….);

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§6

 1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeśli Wykonawca nie przystąpił do wykonania Umowy w terminie wskazanym w § 3 punkt 1 i nie kontynuuje prac pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.
 2. W przypadku gdy występują opóźnienia większe niż 60 dni (ponad termin podany w § 3.1 Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo do jednostronnego wypowiedzenia niniejszej umowy i bezwarunkowego zwrotu przez Wykonawcę całości wpłaconej zaliczki.
 3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeśli: 

a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty zaliczki w terminie określonym w Umowie. 

b)Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu Umowy lub odmawia współpracy przy wykonywaniu Umowy.

 1. Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie

KLAUZULA POUFNOŚCI

§7

Strony zobowiązują się zachować w tajemnicy bezterminowo wszelkie okoliczności i poufne informacje, o których dowiedziały się w związku z wykonywaniem Umowy.

SPORY WYNIKAJĄCE Z UMOWY

§8

 

 1. Ewentualne zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający:                                                                                                                                                 Wykonawca:

Wersja do pobrania

UMOWA

pobierz

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Obsługujemy was do 100 km od Warszawy, w wyjątkowych sytuacjach również dalej. Zachęcany do zadawania pytań. Czekamy na Was Pn-Pt 9-15.

Po podaniu danych skontaktujemy się z Tobą.

Uzupełnienie powyższych pól stanowi zgodę na otrzymanie od R24 z siedzibą Warszawie oferty dotyczącej zamówienia. Zgodę można wycofać w każdym czasie. Wycofanie tej zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Dla szybko działających dołączymy kartę rabatową z którą
zamówisz 5% TANIEJ
Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Czas minął, ale możesz skorzystać z kuponu dla udostępniających :) WYCEŃ Z POZIOMU ZAKŁADKI KONTAKT
Po podaniu danych skontaktujemy się z Tobą w celu stworzenia idealnej dla Ciebie oferty

Uzupełnienie powyższych pól stanowi zgodę na otrzymanie od R24 z siedzibą Warszawie oferty dotyczącej zamówienia. Zgodę można wycofać w każdym czasie. Wycofanie tej zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Rabaty nie łączą się.

Rezerwacja krótkiego spotkania

Zarezerwuj krótkie spotkanie z naszym przedstawicielem.
Nie zajmiemy Ci więcej niż 8 minut.

Przywieziemy wzorniki.
Powiesz nam czego potrzebujesz.

Po spotkaniu przygotujemy i wyślemy na @ specjalnie przygotowaną dla Ciebie OFERTĘ

Uzupełnienie powyższych pól stanowi zgodę na otrzymanie od R24 z siedzibą Warszawie oferty dotyczącej zamówienia. Zgodę można wycofać w każdym czasie. Wycofanie tej zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Po podaniu swoich danych skontaktujemy się z Tobą. Stworzymy i wyślemy atrakcyjną dla Ciebie ofertę.

Uzupełnienie powyższych pól stanowi zgodę na otrzymywanie od R24 z siedzibą Warszawie newslettera zawierającego treści marketingowe dotyczące oferty firmy. Zgodę można wycofać w każdym czasie. Wycofanie tej zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.